Prawa Pasażerów w przypadku opóźnienia lub odwołania pociągu - aktualizacja - Aktualności - Serwis dla Pasażerów

Infolinia UTK tel. 801-044-080 i 22 460-40-80 formularz kontaktu

Aktualności

Czwartek, 24 stycznia 2013

Prawa Pasażerów w przypadku opóźnienia lub odwołania pociągu - aktualizacja

W związku z informacjami dotyczącymi przeprowadzenia w dniu 25 stycznia br. strajku ostrzegawczego członków Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych przypominamy, że w przypadku opóźnienia pociągu przewoźnik kolejowy na żądanie pasażera zobowiązany jest poświadczyć na bilecie opóźnienie pociągu. Poświadczenie dokonywane jest przez pracownika punktu informacyjnego na danej stacji kolejowej, konduktora lub inną osobę upoważnioną przez przewoźnika kolejowego do dokonywania takich czynności.

W razie opóźnienia pociągu pasażer ma prawo:
a) przed rozpoczęciem podróży:
- zrezygnować z podróży i otrzymać zwrot pełnego kosztu biletu albo
- zmienić termin lub trasę podróży;
b) po rozpoczęciu podróży:
- zrezygnować z kontynuowania podróży i otrzymać zwrot kosztu biletu za część podróży, która nie została zrealizowana;
- zmienić termin lub trasę kontynuowania podróży albo
- zrezygnować z kontynuowania podróży na trasie przejazdu (na stacji zatrzymania pociągu pomiędzy stacją początkową a stacją docelową), jeżeli podróż stała się bezcelowa w kontekście pierwotnego planu podróży; w tej sytuacji pasażer powinien otrzymać zwrot kosztów zakupionego biletu (zarówno za niezrealizowaną, jak i zrealizowaną część podróży) oraz prawo do bezpłatnego powrotu do miejsca rozpoczęcia podróży (stacji wyjazdu wskazanej na bilecie); należy pamiętać, że powrót ten musi nastąpić w najbliższym możliwym terminie (najbliższym pociągiem) i może wystąpić potrzeba udokumentowania bezcelowości podróży (zaproszenie na spotkanie, bilet na imprezę itp.).

Dodatkowo nie tracąc prawa do przewozu, w pociągach międzynarodowych oraz w pociągach w relacji krajowej rodzaju: Ekspres, InterCity, Express InterCity, EuroCity oraz EuroNight, pasażer może zażądać od przewoźnika kolejowego rekompensaty za opóźnienie w przypadku opóźnienia pomiędzy podanym na bilecie miejscem wyjazdu i miejscem docelowym, za które nie otrzymał on zwrotu kosztów biletu zgodnie z zasadami umieszczonymi powyżej:

Rekompensata wynosi:
- 25 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut;
- 50 % ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej.

Należy pamiętać, iż pasażerowi nie przysługuje prawo do odszkodowania, jeżeli został poinformowany o opóźnieniu przed zakupem biletu lub jeżeli opóźnienie w wyniku kontynuacji podróży innym połączeniem lub poprzez zmianę trasy jest krótsze niż 60 minut.

Pasażer ma prawo złożyć skargę do przewoźnika kolejowego. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi w ciągu jednego miesiąca od daty jej złożenia (ewentualnie
w usprawiedliwionych przypadkach i po poinformowaniu pasażera - w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące) lub gdy odpowiedź nie jest satysfakcjonująca, pasażer może skierować skargę do Urzędu Transportu Kolejowego (adres: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa lub e-mail: pasazer@utk.gov.pl).

Do skargi należy dołączyć:
- kopię pisma skierowanego do przewoźnika kolejowego;
- odpowiedź przewoźnika kolejowego (jeżeli została udzielona);
- bilet na daną trasę lub potwierdzenie rezerwacji (w przypadku biletu zakupionego przez telefon komórkowy – należy wskazać numer biletu);
- inne istotne dokumenty potwierdzające naruszenie prawa pasażera w ruchu kolejowym.

Niezależnie od powyższego pasażer może dochodzić od przewoźnika wszelkich roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem umowy przewozy na drodze cywilnej.

Wszelkie informacje dotyczące aktualnej sytuacji związanej ze strajkiem (opóźnienia, odwołania poc.) znajdują się na specjalnie dedykowanej stronie www.wczasiestrajku.pl